Etikus vállalkozói ismeretek a középfokú oktatásban.

Tanuljunk a válságból, tanítani

Létezik tehát, az oktatási rendszerünkbe történő beemelésével általánossá tehető képzés, mely szervesen illeszkedik a jövőnket meghatározó fiatal nemzedék felkészítéséhez. Ez a  MICE Vállalkozói Tréning Programja, amely etikus vállalkozói ismeretekkel gazdagítja a diákok tudását.
Egy nemzet sikeressége a XXI. században egyértelműen a tehetséges emberek cselekvésre késztetésétől függ. Az emberek vállalkozásokat hozhatnak létre, vállalatokat szüntethetnek meg, a legértékesebb vagyon azonban nem a technológia, nem a tőke, hanem az ember.
Subir Chowdhury / Management 21C

Miközben a globalizáció egyre gyorsuló folyamatokat generált az erre adott válaszok egy személyvonat sebességére estek vissza. A gondolkodás a hagyományos keretek között maradt. A gazdasági válság világított rá, hogy mennyire megbosszulja magát a tudatlanság, a gazdasági helyzet felismerésében, mennyire súlyos problémákat okoz egyének családok, közösségek megélhetésében, életében. Nagyobb szerepet kell, hogy kapjon, a gazdasági ismeretekre való képzés.

A közösségi nevelésnek a bölcsödétől az egyetemig és az életen át tartó ismeretszerzésnek, egy felelős megfontolt, de bizakodó életvezetésre kell felkészíteni. Fel kell kelteni újra a törekvő vállalkozás szellemét. Éppen ezért már középiskolás, ill. szakmunkástanuló korban szükséges lenne egy komplex gazdasági ismereteket nyújtó tantárgy bevezetésére. Jelenleg a Képzett Fiatalokkal a Jövőért – MICE Program Alapítvány (web: www. miceprogram.hu) szervez ez irányú képzést a középiskolások körében, etikus vállalkozói ismeretek témakörben.

Etikus vállalkozói ismeretek

A képzés, célja, hogy hozzá járuljon, a fiatalok önállóságra neveléséhez, annak megértetése, hogy mennyire fontos a tudatosság, hogy szavaiban és tetteiben felelős polgárként, szakmailag elismert alkalmazottként, vagy önálló etikus vállalkozóként folytathassák tanulmányaik utáni pályájukat.
Életútjuk alakításában, az önbizalom növelésén keresztül kívánja megerősíteni és megértetni a társadalmi felelősség és etikus magatartás fontosságát. A társadalmi, gazdasági, vállalkozási kérdésekben az alapvető tájékozottságot, és az ehhez alkalmazkodó cselekvést helyezi középpontba..

A képzés szakértelmet ad a tanulóknak, amit úgy az elméletben, mint a gyakorlatban hasznosíthatnak. Ezzel a tanulás világából a vállalkozói, munkavállalói létbe való átlépést kívánja segíteni. Az etikus vállalkozásképzés, az egyéni és társadalmi szükségletek összefüggéseinek feltárásához, szabatos megfogalmazásához és az igények elemzéséhez nyújt módszertani segítséget.

Egyszerű, közérthető formában járja végig egy vállalkozás alapításának és működtetésének minden fontos területét. Megismerteti elméleti és gyakorlati példákon keresztül, hogy a vállalkozás az a folyamat, amelyet a felismert üzleti lehetőség kihasználásra hoznak létre. Átalakítanak és működtetnek egy gazdasági szervezetet, értéket teremtenek a vevőnek az alkalmazottaknak, tulajdonosnak a társadalom számára elfogadható módon.

Megismerteti a vállalkozási formák jellemzőit, az alapítás lépéseit, a szervezési és vezetési, működtetéssel, versenyhelyzettel kapcsolatos teendőket, a piacelemzés, a marketing alapfogalmait, üzleti terv készítésének módszereit. Ismereteket ad a gazdasági folyamatok összefüggéseinek megismeréséhez úgy a hazai, mint az EU és a világgazdaság globális viszonylatában.

Felkészíti a diákokat, hogy képessé váljanak a gazdasággal kapcsolatos alapvető kérdésekben információkat keresni és értelmezni, megérteni a XXI. század új kihívásait. A haza sokrétű fogalma és a hazafiság kérdése nem értelmezhető más népekre való figyelem nélkül. A globalizáció megnyitotta a lehetőséget, hogy ablakot nyissunk a világra. A képzés során ezért a nyelvtudás szükségességét a vállalkozások sikerességének egyik fontos feltételeként kell kiemelni. Fel kívánja kelteni az igényt a további magasabb szintű ismeretek megszerzésére. Az egy életen át tartó ismeret megújítás tanulás szükségességére.

Ki a vállalkozó, témakörben eligazodást kíván nyújtani, bemutatva, hogy a vállalkozó az a személy, aki felismer, vagy megismer egy üzleti lehetőséget. Felépít, vagy megvásárol egy szervezetet (gazdasági vállalkozást) az üzleti lehetőség kihasználására. Vállalja az ezzel együtt járó kockázatot a várható szakmai, piaci, pénzügyi, társadalmi siker reményében, másfelől az élet vállalkozással kapcsolatos nehézségeire is igyekszik felkészíteni. Nagyon fontos a képzés etikus szemlélete, meg kell értetni, hogy amennyiben valaki vállalkozást alapít, akkor felelős a rá bízott emberekért. Nem csak a profi t szerzés, hanem az emberség, a tisztesség is kell, hogy vezérelje a vállalkozása munkáját. A rugalmas, a változásokat kezelni tudó vállalkozások alapja a meglévő tőke mellett a dolgozói és a vezetői tudás, az a belső morál, amely a közös cselekvés irányába hat erősítve a szervezeteken belüli együttműködést.

A vállalkozás nem csak a pénz által vezérelt, hanem a kreatív, intelligens, az információkat feldolgozni tudó együttműködésre kész emberekkel is. A különböző hátterű fiatalok csoportmunkában/ 5 fő/ végzett üzleti terv készítésén és annak megvédésén keresztül, az együttműködési képességet, a munkamegosztásból adódó szerepvállalást, a csoport elképzelés és az abból adódó egyéni feladatok kommunikálását, sajátítják el. Az oktatás zárásaként a tanulok, az elkészített üzleti tervüket szóban és írásban bemutatják, osztálytársaik előtt, környezetükben működő vállalkozások vezetői meghívásával, tanáraikkal létrehozott zsűrinek. Ezáltal gyakorlati ismereteket, segítséget is kaphatnak az üzleti tervük megvalósíthatóságának.
Zentai Gábor
MICE társelnök

Megjelent az Ipari magazinban

KAPCSOLAT